Privacyverklaring V.F.L.D.

De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen, hierna te noemen de VFLD, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VFLD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
» Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
» Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
» Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
» Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
» Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VFLD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de VFLD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
» Administratieve doeleinden;
» Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
» Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
» De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de VFLD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
» Voornaam;
» Tussenvoegsel;
» Achternaam;
» Adres;
» Bankgegevens;
» (Zakelijk) Telefoonnummer;
» (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de VFLD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
» Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal de wettelijke termijn die daarvoor staat, thans 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de VFLD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
» Administratieve doeleinden;
» Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
» Het uitvoering geven aan de controle op naleving van het VerenigingsFokReglement (VFR);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
» De lidmaatschapsovereenkomst c.q. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en het VerenigingsFokReglement van de VFLD;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de VFLD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
» Voorna(a)m(en);
» Tussenvoegsel;
» Achternaam;
» Adres;
» Woonplaats;
» elefoonnummer;
» E-mailadres;
» Bankgegevens;
» Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door de VFLD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
» Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal de wettelijke termijn die daarvoor staat, thans 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van (pup)geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door de VFLD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
» Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
» Mondelinge of schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de VFLD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
» Voornaam;
» Tussenvoegsel;
» Achternaam;
» Telefoonnummer;
» E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de VFLD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan door de VFLD georganiseerdeevenementen (waaronder shows/exposities)

Persoonsgegevens van deelnemers worden door de VFLD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
» Uitvoering geven aan het evenement;
» Vermelding van uw NAW gegevens in een uit te geven catalogus, indien van toepassing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
» Het inschrijfformulier tot deelname aan het evenement.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de VFLD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
» Voornaam;
» Tussenvoegsel;
» Achternaam;
» Adres;
» Woonplaats;
» Telefoonnummer;
» E-mailadres;
» Geboortedatum van de deelnemer (in geval van inschrijving voor Junior Handling);
» Bankgegevens.

Op grond van het Kynologisch Reglement, hierna te nomen het KR, (artikel IV.17 KR) kan een hond alleen voor een expositie worden ingeschreven als het daarvoor bedoelde document volledig is ingevuld. Door in te schrijven aanvaardt de exposant onze rechtsmacht. Artikel IV.26 van het KR somt de gegevens op die in ieder geval moeten worden opgenomen in een catalogus. Dat zijn: De namen van de leden van het bestuur van de organisatie en van de eventuele gedelegeerde van de Raad van Beheer, de namen van de honden met hun Nederlandse of buitenlandse registratiekenmerk, hun titels, hun geboortedatum, de naam van de fokker, de namen van de ouderdieren en de naam van de eigenaar, NAW-gegevens van de exposanten en de namen van de keurmeesters. Tevens het publiceren van de digitale uitslagen op onze website vallen hieronder deze vloeien voort uit de aanvaarding van de rechtsmacht en uitvoering door de VFLD. De grondslag voor het opnemen van deze gegevens is een overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door de VFLD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
» Gedurende de periode van het moment van inschrijving tot en met de verwerking van het evenement en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto en beeldmateriaal

Wij publiceren een foto en ander beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent alleen nadat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Indien u deelneemt aan een van onze evenementen geeft u toestemming voor publicatie.

Het publiceren van dek- en geboorteberichten op de website of in het clubblad.

De fokker en de vereniging komen overeen dat de fokker de VFLD op de hoogte houdt van dek- en geboorteberichten en dat deze informatie kan worden gepubliceerd als de fokker dit wenst. De fokker levert in dit geval de gegevens van het dek- en geboortebericht aan de VFLD aan, de VFLD draagt zorg voor publicatie hiervan.

De volgende persoonsgegevens worden gepubliceerd:
» Achternaam;
» Voornaam;
» Telefoonnummer;
» Website;
» E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de VFLD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
» Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal de wettelijke termijn die daarvoor staat, thans 7 jaar. Deze dek- en geboortegegevens worden niet na verloop van tijd verwijderd, maar blijven in ons systeem bewaard.

Verwerken van uitslagen van screeningsonderzoeken.

Een hond valt niet onder de bescherming van de AVG.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– De organisatie van shows/exposities;
– Het verzorgen en verzenden van het clubblad PINSCH;
– Het verwerken van kampioenschapspunten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De VFLD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens de VFLD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Wij pseudoniemeren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

Secetariaat

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
06-45432498
bianca.smits@home.nl

KVK en RVB

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no.: V 40531841

copyright © De Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers en aanverwante rassen